คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยก๊าซโอโซน

1. เครื่องกำเนิดโอโซน
1.1 วัสดุสำหรับใช้ทำตัวเครื่องต้องทำจากเหล็กพ่นสีโพลีเอสเตอร์อบแห้ง (Powder Coating)
1.2 มีล้อ 4 ล้อ เป็นล้อล๊อคได้ 2 ล้อ
1.3 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส AC220V / 50H, กำลังไฟฟ้า 250 watts

2. ระบบผลิตก๊าซโอโซน
2.1 แผ่นผลิตโอโซนต้องเป็นแบบโคโรนาดิสชาร์จ (Corona Discharge)โดยใช้อากาศภายในห้องเป็นสาร
ผลิตโอโซน (ambient air)
2.2 อัตราการผลิตโอโซนต้องไม่เกิน 20,000mg/hr. ควบคุมความเข้มข้นอัตโนมัติตามขนาดห้อง
2.3 ปริมาณอากาศผ่านเข้า/ออกเครื่อง ขณะผลิตโอโซนไม่ต่ำกว่า 200cfm

3. ระบุบสลายโอโซน
3.1 มีระบบสลายโอโชนภายหลังเสร็จสิ้นการอบฆ่าเชื้อ โดยจะสลายโอโซนให้อยู่ในระดับต่ำกว่า
0.1 ppm ภายในระยะเวลา 2 ชั่งโมง ในห้องทีมีพื้นที่ ไม่เกิน 300 ตรารงเมตร
3.2 แผ่นสลายโอโซนทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ สามารถถอดล้างทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในสภาพการบำรุงรักษาปกติ

4. ระบบควบคุม
4.1 ควบคุการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ มีหน้าจอแสดงผล LED 7-segment
4.2 ควบคุมความเข้มข้นโอโชนตามขนาดห้องที่ใช้อบก๊าซโดยอัตโนมัติ โดยจะควบคุมความเข้มขันของ
ก๊าซโอโซนภายในห้องให้อยู่ระหว่าง 1.5-2.5 ppm เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 นาที
4.3 ตั้งนาฬิกาเครื่องและเวลาเริ่มทำงานได้ และหยุดการทำงานได้เองเมื่อเสร็จสิ้นการอบก๊าซโอโซน และ
จะทำการอบฆ่าเชื้อภายในห้องตามเวลาที่ตั้งไว้ ในทุก ๆ วันโดยอัตโนมัติ
4.4 มีระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับนาฬิกาเครื่องในกรณีที่ไฟฟ้าเกิดเหตุขัดข้อง
4.5 สามารถใช้งานในโหมด ทำงานหนึ่งครั้งได้ (MANUAL MODE)
4.6 ส่งข้อมูลการทำงานผ่าน WIFI ไปยัง Cloud server ของผู้ให้บริการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลและ
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องรวมถึงการทำรายงานและสามารถที่ดูได้จากโทรศัพท์มือถือ

5. ระบบป้องกันและความปลอดภัย
5.1 มีการแจ้งเตือนผู้ใช้งานด้วยไฟสัญญาณแผ่นดวงไฟ (LED Pilot Lamp) และเสียง (Buzzer) ก่อนเริ่ม
ทำการอบก๊าซโอโชน 5 นาทีเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้
5.2 มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเข้มขั้นของก๊าซโอโซน และแสดงค่าทางหน้าจอ
5.3 มีระบบบเปลี่ยนการทำงนไปเป็นระบบควบคุมด้วยเวลา (Timer control) เมื่อระบบตรวจวัดความ
เข้มข้นก๊าซโอโซนเกิดเหตุขัดข้อง พร้อมบันทึกข้อมูลความผิดพลาดไป ยัง Cloud server ของผู้ให้
บริการ เพื่อแจ้งให้บริการซ่อมบำรุงต่อไป
5.4 มีระบบตัดไฟฟ้าเมื่อเกิดความร้อนภายในเครื่องเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้เมื่อความร้อนเกิน 80 องศาเซลเซียสและบันทึกข้อมูลความผิดพลาดไปยัง Cloud server ของผู้ให้บริการ เพื่อแจ้งให้บริการซ่อมบำรุงต่อไป
5.5 ใช้สายจ่ายไฟ 3 สาย (AC Power CORD) มีสาย Ground เพื่อป้องกันไฟรั่ว

6. เครื่อง โอโซน ไฮด์บริดรุ่น OZ-20G2N ถูกผลิตภายในประเทศไทย โดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001